Kleine school en kwaliteit

Samen sterk om leefbaarheid in kleine kernen te behouden.

Kleine school en kwaliteit

Kracht van een kleine school

De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen. De betrokkenheid van ouders is groot, de leerkrachten kennen elk kind en er is een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. De leerkrachten zijn flexibel en inventief om met combinatieklassen te werken. Op een kleine school kan maatwerk worden geboden.

Krimp en kwaliteit

“Kleine scholen kunnen kwalitatief goed onderwijs verzorgen”

 

Bij de dreigende sluiting van een kleine school spelen juridische en onderwijskundige zaken een belangrijke rol. Bezorgdheid over de onderwijskwaliteit op een kleine school is een vaak gebruikt argument van besturen om scholen te fuseren of op te heffen. Daarbij spelen ook de steeds kleiner wordende klassen een rol. Het samenvoegen van klassen (tegenwoordig spreken we van jaargroepen) is dan de oplossing. Gemengde jaargroepen hoeven echter geen bedreiging te zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn zelfs onderwijskundigen die er voor pleiten om het systeem van jaargroepen te doorbreken, ook bij grote basisscholen. Inmiddels zijn er goede voorbeelden van basisscholen die met subsidie van OCW erin slagen onderwijs te verzorgen waarin het men het traditionele jaargroepensysteem doorbreekt. Deze scholen verzorgen vanuit hun onderwijskundige visie onderwijs in klassen met meerdere jaargroepen.

De kleine school en kwaliteit

Schoolbesturen beweren meestal niet dat sluiting of fusie is ingegeven door financiële overwegingen. Vaak stelt men wel dat een kleine school ‘duur’ is. Meestal hanteert een schoolbestuur onderwijskundige argumenten. Men stelt dan ten onrechte dat men de kwaliteit van het onderwijs de school (op termijn) niet zou kunnen garanderen. Dat is onterecht.

Natuurlijk zijn er zwakke kleine scholen, maar net zo goed zijn er grote zwakke scholen en daar geldt ook niet voor dat men die dan sluit. In de lijst van excellente scholen die jaarlijks door de onderwijsinspectie wordt samengesteld zijn ook veel kleine scholen te vinden.

Als het gaat om het begrip kwaliteit onderscheidt men twee aspecten. Men spreekt van (1) cognitieve leeropbrengsten, waarmee men bedoelt dat wat er feitelijk geleerd wordt bij bijvoorbeeld taal en rekenen, en van (2) het pedagogisch klimaat: voelt het kind zich prettig en veilig binnen de school en ontwikkelt het zich sociaal goed.

Voor het basisonderwijs bestaat er geen verband tussen schoolgrootte en kwaliteit. Dat is de belangrijkste conclusie in diverse wetenschappelijke onderzoeken, o.a. van de Universiteit Groningen, de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente. Sterker nog, als het gaat om het pedagogisch klimaat op een kleine school constateren sommige onderzoekers juist voordelen, wat zich onder meer uit in het welbevinden van zowel de leerlingen als de leerkrachten. Die scholen hebben een relatief laag ziekteverzuim.

Wel constateert de onderwijsinspectie dat de kleine school kwetsbaarder is. Veel taken worden door een kleiner aantal leerkrachten uitgevoerd. Conclusie: kleine scholen kunnen zeker kwalitatief goed onderwijs verzorgen. U kunt hier een samenvatting downloaden van het rapport “kleine scholen, krimp en kwaliteit” geschreven door Jan Lepeltak.


Bron: Jan Lepeltak.
Jan Lepeltak is een adviseur van SBKS en was lector ICT en veranderende didactiek bij de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij werkte in het midden van het vorige decennium o.a. met kleine scholen in Friesland en op de Waddeneilanden. De afgelopen jaren adviseert hij via zijn bedrijf LearningFocus o.a. medezeggenschapsraden van met opheffing bedreigdescholen. Voor een volledig CV zie learningfocus.nl/jan-lepeltak

 

Ervaringen andere scholen

Hier onder kunt u documenten vinden over de ervaringen van andere scholen, klik op de link voor het document.

Sluiting obs ‘t Klaverblad, Drimmelen

Basisschool Mids de Marren, Gaastmeer

 

 

Help ons de kleine scholen te behouden in Nederland en wordt DONATEUR!

Voor € 25, – per jaar ben je donateur met je school, ouderraad, actiegroep en/of dorpsraad. Samen staan we sterk!

Wil je persoonlijk de stichting steunen? Voor een eenmalige bijdrage van € 12,50 ben je donateur.

NL10RABO0107341336 t.n.v. St. Behoud Kleine Scholen o.v.v. van DONATEUR

Bestuur Stichting Behoud Kleine Scholen

Voorzitter
Jet Schuijt

Secretaris
Marjolein van den Berg

Penningmeester
Evelyn Broekhuis-Snieders

Bestuurslid
Wilma van Melis

Stichting Behoud Kleine Scholen

Stichting Behoud Kleine Scholen

Wolfsbergweg 2,
7636 PS Agelo

Gegevens Stichting

Bank: Rabobank
IBAN: NL10RABO107341336
BIC: RABONL2U
KvK nr: 57834326

© Stichting Behoud Kleine Scholen 2017 | Webdesign by Maatwerk24